ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်း။

ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်း။

ဝင်ငွေ-ပစ္စည်း-စစ်ဆေးခြင်း(၁)၊

ဝင်ငွေပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်း။

ဝင်ငွေ-ပစ္စည်း-စစ်ဆေးခြင်း-(၃)၊

ဝင်ငွေပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်း။

ဝင်ငွေ-ပစ္စည်း-စစ်ဆေးခြင်း-(၂)၊

ဝင်ငွေပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်း။

ဝင်ငွေ-ပစ္စည်း-စစ်ဆေးရေး-(၁)၊

ဝင်ငွေထွက်ပစ္စည်းကို လယ်ကွင်းစစ်ဆေးခြင်း။

100-စစ်ဆေးခြင်း-မထုတ်ပိုးမီ-(၄)၊

ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ 100% စစ်ဆေးခြင်း။

100-စစ်ဆေးခြင်း-မထုတ်ပိုးမီ-(၅)၊

ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ 100% စစ်ဆေးခြင်း။

100-စစ်ဆေးခြင်း-မထုတ်ပိုးမီ-(၆)၊

ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ 100% စစ်ဆေးခြင်း။

၁၀၀-စစ်ဆေးခြင်း-မထုတ်ပိုးမီ-(၂)၊

ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ 100% စစ်ဆေးခြင်း။

၁၀၀-စစ်ဆေးခြင်း-မထုတ်ပိုးမီ-(၃)၊

ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ 100% စစ်ဆေးခြင်း။